Публично съобщение за набиране на ценови предложения [BULGARIAN VERSION]

posted by on April 3rd, 2017

В изпълнение на Проект BG16RFOP002-2.002-0172, “Развитие на ИндигоВърдж чрез интелигентно управление, оптимизирани процеси и въвеждане на информационни системи” ИндигоВърдж обявява следната покана за набиране на ценови предложения:

 

Svetla Markova

Marketing Manager at IndigoVerge. All posts Twitter LinkedIn